Pravila

 

V besedilih uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

1.0 SPLOŠNO                                                                                                                                           

UDELEŽENCI
Pravico udeležbe na Rekreaturu™ (v nadaljevanju: RR) imajo kolesarji starejši od dopolnjenih 15 let, ki so sposobni predpisano traso prevoziti v času in po pravilih, ki jih določi organizator. Kolesarji, mlajši od 15 let se RR lahko udeležijo v spremstvu staršev oz. odrasle osebe – spremljevalca. Omejitev v spolu in vrsti kolesa ni. Glavno je, da ga udeleženec poganja z močjo lastnih mišic. Prav tako ni omejitev glede statusa kolesarja.

EKIPA
Tekmovalna enota RR je ekipa, ki jo sestavlja 4 – 8 kolesarjev in poljubno število spremljevalcev (vozniki spremljevalnih vozil ekipe ipd).
Ekipo v stikih z organizatorjem (prijava ekipe, plačilo prijavnine, obveščanje o spremembah v ekipi ipd.) predstavlja njen vodja oz. njegov namestnik. Namestnik je lahko katerikoli registrirani član ekipe.
Ime ekipe je poljubno vendar ne sme biti žaljivo. O neprimernosti imena odloči organizator.
Ekipa ima potrjeno udeležbo na RR, če prijavnino poravna v višini in roku, ki ju določi organizator.

SPREMSTVO EKIPE
Spremljevalci ekipe skrbijo za njeno nastanitev, tehnično pomoč v času vožnje, pijačo in prehrano. Vsi stroški spremstva ekipe bremenijo ekipo. Člani spremstva, ki so navedeni na prijavnici kot del ekipe in plačajo prijavnino uživajo med kolesarjenjem enake pravice kot ostali člani ekipe.
Ekipam, ki nimajo spremstva omogoča organizator prevoz njihove osebne prtljage na relaciji celotne trase RR. Prtljaga je na razpolago v kontrolnih točkah in cilju posamezne etape a le v času njihovega obratovanja.
OPOMBA:
Spremljevalec ne sme biti dodatna kolesarka oz. kolesar v ekipi! V tem primeru velja pravilo “PRIHOD V CILJ”

ODPOVED PRIREDITVE
Organizator si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi prireditve najkasneje 30 dni pred pričetkom, če se nanjo prijavi manj kot 50 udeležencev. V tem primeru vrne vplačane prijavnine v 100% vrednosti brezobrestno.

Organizator lahko prireditev odpove v celoti ali le posamezne etape tudi v primeru višje sile, ki so posledice naravne nesreče ali drugih nepredvidenih razlogov na katere organizator ne more vplivati. brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.. Ta ukrep uporabi takrat, ko oceni, da je nadaljevanje prireditve ogroža življenje ali varnost udeležencev. V tem primeru udeležencem ne povrne vplačane prijavnine in druge odškodnine po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

VARNOST
Udeleženci RR, člani ekip in njihovega spremstva upoštevajo veljavne prometne zakone držav na območju katerih kolesarijo. Za območje Slovenije upoštevajo Zakon o pravilih cestnega prometa Ur.L.82/2013. Organizator v nobenem primeru ne odgovarja za kršitve, ki bi jih udeleženci povzročili z neupoštevanjem navedenih zakonov.

KOLONA RR
Sestavljajo jo:
Prvo vozilo organizatorja z napisom ZAČETEK KOLONE in rumenimi utripajočimi lučmi.
Vozilo vozi samo pred prvo ekipo v koloni udeleženih ekip. Če posamezni kolesar katerekoli ekipe prehiti prvo vozilo, se zanj smatra, da je samostojni udeleženec v prometu in organizator zanj ne odgovarja. To pomeni, da imajo v primeru nezgode prednost kolesarji, ki vozijo znotraj kolone.  Zavarovanja v primeru škodnega dogodka za kolesarja izven kolone ne veljajo.  Enako mu organizator ni dolžan nuditi servisno pomoč (npr. popravilo kolesa, prevoz kolesarja).

Spremljevalna vozila organizatorja označena z nalepko ORGANIZATOR
Kolesarske ekipe po dnevni štartni listi.
Spremljevalna vozila ekip označena z nalepko SPREMSTVO

Zadnje vozilo organizatorja z napisom KONEC KOLONE in rumenimi utripajočimi lučmi. Vozilo vozi samo za zadnjo ekipo v koloni udeleženih ekip, ki se peljejo po začrtani trasi. Če se posamezni kolesar ali ekipa ustavi oz. zavije s ceste zaradi počitka oz. drugih vzrokov (razen nezgode) in jo zadnje vozilo prehiti, veljajo zanje enaka pravila kot v alineji “prvo vozilo”.

RAZSODIŠČE RR
Sestavljajo ga dva predstavnika organizatorja in predstavnik udeleženih ekip. Ta je vodja ekipe prejemnice oranžne majice zadnjega RR. Če tega ni, potem predstavnika ekip izberemo izmed prisotnih vodij na prvem tehničnem sestanku – pred pričetkom prologa.
Razsodišče RR potrjuje rezultate in obravnava pritožbe. Njegov mandat traja od uradnega začetka prireditve do 48 ur po razglasitvi končnih rezultatov.
Pisno ali ustno pritožbo odda vodja ekipe predstavniku ekip. Pritožbo razsodišče obravnava najkasneje pred štartom naslednje etape oz. do 48 ur po razglasitvi končnih rezultatov. Pri obravnavi so prisotni vsi vpleteni. Razsodba je veljavna, če jo potrdita najmanj 2 člana razsodišča. Razsodba je dokončna in nanjo ni ugovora.
Razsodišče se v času trajanja RR sestaja po potrebi in na zahtevo enega izmed njegovih članov.

2.0 PRIJAVE

PRIJAVA
Prijava na RR je možna samo na www.rekreatur.si. Ekipo prijavi njen vodja in sicer najmanj 4 člane. Kasneje vodja ekipo lahko spreminja in dopolnjuje a le do 30 dni pred začetkom prireditve.Odpoved udeležbe ekipe ali posameznega člana mora biti pisna (na naslov: info@rekreatur.si) in je veljavna le, če jo pošlje njen vodja oz. njegov namestnik.

V primeru odpovedi ekipe ali posameznega člana ima organizator pravico da povračila stroškov, ki so z odpovedjo povezani in znašajo:
do 30 dni pred začetkom prireditve: 4% od vrednosti posameznega paketa;
29 – 20 dni pred začetkom prireditve: 30% vrednosti posameznega paketa;
19 – 9 dni pred začetkom prireditve: 50% vrednosti posameznega paketa;
8 – dneva prireditve: 100% vrednosti posameznega paketa

OPOMBA:
70% vračilo plačanega paketa za odpovedi do 8 dni pred pričetkom prireditve je možno v primeru poškodbe, bolezni ali višje sile. V tem primeru je treba organizatorju predložiti dokazilo – kopijo uradnega dokumenta o poškodbi, bolezni ali višji sili.

OMEJITEV ŠTEVILA PRIJAV
Število registriranih udeležencev na RR je omejeno na 240 (vsi prijavljeni udeleženci – kolesarji) oziroma na 30 ekip z 8 kolesarji. Ko število udeležencev preseže omejitev, je vsaka naslednja prijava umeščena v čakalnico. Če iz kateregakoli vzroka kakšna registrirana ekipa odpove udeležbo jo nadomesti prva iz čakalnice. Organizator število udeležencev oz. ekip lahko poveča, če oceni, da s tem ne bosta ogrožena njihova varnost in bistvo RR.

PRAVICA REZERVACIJE MESTA
Organizator omogoča rezervacijo mesta pri sprejemanju prijav ekipi Oranžna majica (ekipa prejemnica oranžne majice zadnjega RR) s pogojem, da je vodja ekipe ista oseba oz. njegov namestnik (s privoljenjem organizatorja) in je v ekipi najmanj 50% članov, ki so osvojili oranžno majico.
Rezervacija mesta velja 30 dni od datuma začetka sprejemanja prijav. V primeru, da katera izmed ekip prijave v tem času ne potrdi, oziroma ne izpolnjuje predpisanih pogojev izgubi svoj status.

3.0 PRAVILA KOLESARJENJA

ŠTARTNA LISTA
Na štartno listo se uvrstijo ekipe, ki so poravnale prijavnino v znesku in roku, ki ga določi organizator. Najkasneje 1 uro pred štartom prve ekipe na prologu RR mora njen vodja predložiti organizatorju prijavnice z izjavo in originalnim podpisom posameznih članov ekipe. Brez njih štart ekipe ni mogoč!

VRSTNI RED ŠTARTA
V vsaki etapi štartajo ekipe posamezno s časovnim razmakom 1 – 2 minute in sicer v obratnem vrstnem redu glede na doseženi absolutni čas. Prva štarta ekipa, ki ima najdaljši skupni čas kolesarjenja, zadnja štarta najhitrejša ekipa. Štartne številke žreba organizator najkasneje 5 dni pred na datumom prologa. Številko 1 nosi oranžna majica zadnjega RR. Če ta ekipa ni med prijavljenimi se tudi številko 1 žreba.

ŠTART
Ekipa štarta v skladu z njenim mestom na štartni listi posamezne etape.
Predhodni štart ekipe ni mogoč. Če ekipa kljub temu štarta, dobi pribitek 10 minut, ki se prišteje k njenemu absolutnemu odstopanju od skupnega povprečnega časa.
Čas odhoda in število kolesarjev v ekipi mora biti registriran pri sodniku – časomerilcu.
Če ekipa zamudi svoj štart po štartni listi, štarta kot zadnja. Če je teh ekip več, štartajo glede na njihov prihod na štart. Za čas štarta se takšni ekipi šteje njen čas na štartni listi.
Štartna številka je oznaka ekipe, ki jo mora imeti vsak njen član obvezno na krmilu svojega kolesa. V nasprotnem primeru ekipa nima pravice reklamirati registrirane čase oz. dodeljenih časovnih pribitkov.

Na prologu ali posamezni etapi lahko štarta poljubno število registriranih članov ekipe vendar ne manj kot 4 in ne več kot 8. V izjemnih primerih (poškodba, bolezen) lahko po privoljenju organizatorja štarta ekipa, ki ima manj kot 4 člane. V tem primeru nima pribitka časa.

O spremembi ure štarta, odprtja kontrolnih točk in cilja zaradi nevarnih vremenskih razmer oz. višje sile, organizator vse vodje ekip obvesti z SMS sporočilom. O spremembi se organizator odloči v trenutku nastanka nevarnih razmer.

KONTROLNA TOČKA (KT)
KT obratuje v času, ki ga določi organizator zato predčasen prihod ekipe ni mogoč. Čas, ki ga ekipa porabi na KT, se ne šteje v čas vožnje.

REGISTRACIJA V KONTROLNI TOČKI
Ekipa mora:
a.) doseči kontrolno točko v času njenega obratovanja. Za čas prihoda ekipe skozi cilj se šteje čas zadnjega člana ekipe;
b.) prevoziti kontrolno črto v postavi prijavljeni na štartu prologa oz. posamezne etape in z največ 10 m razdaljo med posameznimi člani;
c.) vsi člani morajo na krmilu svojega kolesa imeti pripeto štartno številko;
d.) registrirati se na način in na mestu, ki ga določi organizator;
e.) sporočiti svoj odhod sodniku – časomerilcu;
Če ekipa ne izpolni VSEH NAŠTETIH pogojev, dobi pribitek 10 minut, ki se prišteje k njenem absolutnem odstopanju od skupnega povprečnega časa. Ekipa je oproščena pribitka k času, če je bila v situaciji zaradi katere člani niso mogli vplivati na pravilen prihod ekipe v KT (npr.: telesna poškodba, nevihta s strelo, toča..). O oprostitvi odloča razsodišče Rekreatura takoj po zaprtju cilja.

ODHOD S KONTROLNE TOČKE
Ekipe s KT štartajo z razmakom od 30 sek. – 1 minute. Vrstni red štarta je določen s prijavo odhoda. Vodja ekipe najavi njen odhod sodniku – časomerilcu, ta ekipo vpiše v vrstni red in ko je na vrsti štarta. Ekipe, ki štartajo po zaprtju KT se kot čas štarta šteje uradni čas zaprtja KT.

CILJ
Organizator določi čas obratovanja cilja. Predčasen prihod skozi cilj ni mogoč!

Ekipa mora:
a.) doseči cilj v času njegovega obratovanja. Za čas prihoda ekipe skozi cilj se šteje čas zadnjega člana ekipe;
b.) prevoziti ciljno črto v popolni postavi (vsi člani prijavljeni na štartu etape) in z največ 10 m razdaljo med posameznimi člani.
c.) vsi člani morajo na krmilu svojega kolesa imeti pripeto štartno številko;

Če ekipa ne izpolni vseh naštetih pogojev, dobi pribitek 20 minut, ki se prišteje k njenem absolutnem odstopanju od skupnega povprečnega časa.
Ekipa je oproščena pribitka k času, če je bila v situaciji zaradi katere člani niso mogli vplivati na pravilen prihod ekipe v cilj (npr.: telesna poškodba, višja sila..). O oprostitvi odloča razsodišče Rekreatura takoj po zaprtju cilja.

SPREMLJEVALNO VOZILO EKIPE (varnost kolesarjev)
a.) vodja ekipe mora organizatorju prijaviti število in vrsto VSEH spremljevalnih vozil, ki spremljajo njegovo ekipo. Sem spadajo tudi vozila, ki jih vozijo neregistrirani člani ekipe.
b.) vsa spremljevalna vozila ekip morajo obvezno imeti na prvi in zadnji strani vozila na vidnem mestu prilepljeno oznako organizatorja  SPREMSTVO EKIPE.
c.) spremljevalna vozila lahko spremljajo svojo ekipo znotraj prvega in zadnjega vozila organizatorja le na odsekih, ki so označeni v informacijskih zloženkah.
d.) spremljevalna vozila spremljajo ekipo tako, da ne ovirajo ostalih udeležencev v prometu in še posebej ne kolesarjev svoje in ostalih ekip udeleženk RR. To pomeni, da počasna vožnja tik pred oz. tik za svojo ekipo ni dovoljena, razen, če tega ne odobri vodja RR.

Če spremljevalno vozilo ekip ne izpolni kateregakoli izmed naštetih pogojev, dobi ekipa časovni pribitek 10 minut, ki se prišteje k njenem absolutnem odstopanju od skupnega povprečnega časa.
Če spremljevalno vozilo kljub opozorilu nadaljuje z nevarno vožnjo, ga vodja RR izloči iz kolone vozil, ekipa pa dobi pribitek 30 minut, ki se prišteje k njenem absolutnem odstopanju od skupnega povprečnega časa.
Kršitev varnosti kolesarjev ugotavlja vodja RR na osnovi lastnih ugotovitev oz. poročil članov tehnične ekipe organizatorja in vodij ekip.

ODSTOP IN ZAMENJAVA ČLANA EKIPE
Če v času trajanja RR član ekipe odstopi iz kakršnihkoli razlogov, ga lahko nadomesti drug neregistriran kolesar. Vendar to ni mogoče v času trajanja etape, pač pa le ob začetku naslednje etape. Nov član ekipe mora pred štartom predložiti podpisano izjavo – le tako je registriran udeleženec in je njegov štart mogoč.
V času trajanja posamezne etape, se lahko registrirani a preutrujeni člani ekipe poljubno menjajo pri kolesarjenju – tudi počivajo – z namenom preprečevanja telesnih poškodb. Pomembno je, da v KT in skozi cilj pride natanko takšno število registriranih kolesarjev, kot jih je v posamezni etapi štartalo.

REZULTATI
Organizator meri čas vožnje posamezne ekipe od njenega štarta (po štartni listi) do prihoda skozi cilj. Čas postanka na kontrolni točki se ne šteje v čas vožnje.

Povprečni čas:
Na osnovi doseženih absolutnih časov vseh ekip, izračunamo povprečnega in tista ekipa, ki se mu najbolj približa je zmagovalka prologa, etape in končna zmagovalka Rekreatura™. Časovni pribitki, ki si jih ekipa nabere v času kolesarjenja, se ne upoštevajo pri izračunu skupnega povprečnega časa vseh ekip.

a.) povprečni čas posamezne etape oz. prologa =
(vsota absolutnih časov vseh ekip udeleženih na posamezni etapi oz. prologu) /
(število prijavljenih ekip udeleženih na posamezni etapi oz. prologu)

b.) skupni povprečni čas (oranžna majica Rekreatura) =
(vsota absolutnih časov vseh etap in prologa posameznih ekip) /
(število prijavljenih ekip udeleženih na vseh etapah in prologu)

NAGRADE
Po prologu in vsaki etapi razglasimo:
zmagovalka prologa / ekipa po izboru sponzorja ali partnerja Rekreatura
majica etape / ekipa, ki je etapo prevozila najbliže povprečnemu času;
oranžni trak / ekipa katere skupni čas se najbolj približa povprečnemu skupnemu času prolga in preteklih etap;

Po koncu kolesarjenja razglasimo:
duša Rekreatura /ekipo, ki se je po mnenju udeležencev s svojim obnašanjem najbolj približala njegovemu bistvu (druženju, uživanju in poštenemu kolesarjenju).
oranžna majica / ekipo, katere skupni čas kolesarjenja je najbližje povprečnemu času kolesarjenja vseh ekip

Vsi registrirani člani zmagovalnih ekip prejmejo praktične nagrade.

Pravilo prisotnosti
a.)
Če se zmagovalna ekipa katerekoli izmed zgornjih razglasitev v času 3 minut ne pojavi na razglasitvenem odru, izgubi status zmagovalke.
b.) Enako ekipa izgubi status zmagovalke, če se na odru ne zglasijo vsi člani ekipe, ki so bili prijavljeni v etapi.
c.) Pred uradno razglasitvijo rezultatov preveri vodja Rekreatura, če imajo zmagovalne ekipe potrdila o prehodu vseh kontrolnih točk. Če ekipa nima vseh potrdil, ne more biti zmagovalna ekipa.
V vseh treh točkah prevzame mesto zmagovalke po rezultatu naslednja ekipa.
Izjeme v obeh točkah so člani ekipe, ki so odsotni zaradi upravičenih razlogov (višja sila, bolezen). Te člane vodja ekipe pred razglasitvijo javno opraviči.
Ekipa, ki ji je bil odvzet status zmagovalke lahko normalno tekmuje za nagrade v preostalih etapah oz. za končno zmago.

V PODUK PRAVILOM
Organizator si pridržuje pravico do popravkov podrobnosti teh pravil, če se s prakso izkaže da so neizvedljiva, neživljenska in moteča za kvalitetno izvedbo Rekreatura™ in sicer najkasneje 30 dni pred njegovim štartom. O spremembah obvesti vodje ekip in jih objavi na tej spletni strani.

Srednje Bitnje, junij 2014

izvedbeni-nacrt-urbana-oprema-za-kolesarje-docx

 Posted by at 14:47